စကၤာပူမွာ ေရရွားမႈ ႏွင့္ ေၿမရွားမႈၿပသာနာကိုဘယ္လိုေၿဖရွင္းတယ္ဆိုတာ


 
  စကၤာပူမွာ ေရရွားမႈ ႏွင့္ ေၿမရွားမႈၿပသာနာကိုဘယ္လိုေၿဖရွင္းတယ္ဆိုတာ Newater plant မွာရွင္းထားပါတယ္။ ေရကို နည္းလမ္း ၄သြယ္ၿဖင့္ရရွိပါတယ္။

 1. မေလးရွားက import water
 2. ပင္လယ္ဆားငန္ေရကေန ေရခ်ိဳၿပန္ခ်က္တဲ့နည္းလမ္း။
 3. Reservoirs ေရကန္ၾကီးေတြက မိုးေရသိုေလွွာင္ၿပီးရရွိသည့္နည္းလမ္း။
 4. Newater Technology

  Newater ဆိုသည္မွာ လူေန အေဆာက္ အဦးအားလုံးက ထြက္ရွိတဲ့ ေရဆိုးေရညစ္ေတြကို ေၿမေအာက္ဦးမင္လိုဏ္ေခါင္းကေန စုေဆာင္းၿပီး
Process BOD, COD, Membrane bioreactor ေတြနဲ႔ Pre-treatment ၿပဳလုပ္ပါတယ္။ Newater master စီမံကိန္းကို ၁၉၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းကေရးဆြဲၿပီး သုေတသနၿပဳလုပ္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။  Sewage ေတြကိုစုေဆာင္းေသာ ေၿမေအာက္ဦးမင္လိုဏ္ေခါင္းသည္ စကၤာပူအေရွ႕ကေန အေနာက္အထိ ရွည္လ်ားၿပီး MRT လိုဏ္ေခါင္းေအာက္ ပိုနက္ေသာေနရာတြင္ ေဖာက္လုပ္ထားပါသည္။ Sewage လိုဏ္ေခါင္းထဲမွာ ေရဆိုးေရညစ္မ်ား စက္ရုံသုိ႔ အလြယ္တကူစီးဆင္းႏိုင္ေအာင္ သဘာ၀ potential အားကိုယူၿပီး မ်က္ႏွာၿပင္ Slope ကို အနည္းငယ္ေစာင္းၿပီး ၿပဳလုပ္ထားပါသည္။

Membrane bio-reactor

  ပုံတြင္ၿပထားသည့္ Membrane bio-reactor သည္ Micro filtration 0.04 မိုက္ခရြန္အထိ အမႈန္႔အညစ္အေၾကးမ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးပါသည္။ Micron အရြယ္အစားမွန္းရလြယ္ကူႏိုင္ရန္ လူ၏ဆံပင္လုံးပတ္သည္ 100 micron အရြယ္အစားခန္႔မွန္းေခ်ရွိ၏။

  MBR Micro filtration စက္ကိုေပးၿဖတ္ၿပီးလွ်င္ သူ႔ ထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္ေသာ Reverse osmosis membrane ကိုေပးၿဖတ္ပါသည္။

Reverse osmosis membrane

Reverse osmosis membrane

Reverse osmosis membrane

  ပုံတြင္ၿပထားသည့္ Reverse osmosis membrane သည့္ Newater စက္ရုံမွၿဖစ္ၿပီး ေရစစ္အားသည္ 0.0004 micron အေသးဆုံးအဆင့္ထိ စစ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေရေမာ္လီက်ဴးးသာေပးၿဖတ္ပါသည္။

  ဘက္တီးရီးယား ၊ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ား၏ အရြယ္အစားသည္ 0.0004 micron ထက္ၾကီးေသာေၾကာင့္ RO membrane မ်က္ႏွာၿပင္ကေန ၿဖတ္သြားလို႔ မရပါ။

UV lamp

  ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနနဲ. ေနေရာင္ၿခည္မွာပါေသာ UV rays ထက္အဆေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပင္းေသာ UV lamp မီးအိမ္ထဲသို႕ ေရကိုၿဖတ္သန္းစီးဆင္းေဆးၿပီး ရွိသမွ် ပိုးေတြအားလုံးကို စိတ္ခ်ေအာင္ ထပ္သတ္ပါသည္။ ၿပီးမွ တႏိုင္ငံလုံးရွိ သန္႔ရွင္းၿပီးသားေရပိုက္လိုင္းထဲသို႔ ပို႔လႊတ္ပါသည္။

  စကၤာပူႏိုင္ငံတႏိုင္ငံလုံး၏ ေရအားလုံး၏ အသုံးၿပဳမႈ ၃၀% ကို Newater မွ ထုတ္လုပ္ရရွိပါသည္။ Newater ထုတ္လုပ္မႈသည္ ပင္လယ္ဆားငန္ေရမွခ်က္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ထက္ သက္သာေသာေၾကာင့္ ေရရွည္မွာ Newater ကိုပိုမိုထုတ္လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။

Credit

Comments

 1. we are the manufacturers,suppliers and sellers of water treatment plants like sewage treatment plants,effluent treatment plants. we also sell and supply membrane bioreactors - ultrafiltration systems. for more information in this reagrd please visit : http://cleanwatersolutions.in

  ReplyDelete
 2. we are the manufacturers,suppliers and sellers of water treatment plants like sewage treatment plants,effluent treatment plants. we also sell and supply membrane bioreactors - ultrafiltration systems. for more information in this reagrd please visit :
  click here

  ReplyDelete

Post a Comment