ေနာ႔တုိ႔ယုံၾကည္ေသာကမၻာႀကီး....


ေရွးေဟာင္းေနာ႔လူမ်ိဳးတုိ႔၏ စၾကာ၀ဠာေဗဒတြင္ ကမၻာႀကီးကုိ ကုိးခု ခြဲျခားထားၾကတယ္။

အထက္ကမၻာ....

Asgard (နတ္ဘုရားတုိ႔နယ္ေျမ)
Alfheim (ျမင့္ျမတ္ေသာအေစာင့္အေရွာက္တုိ႔နယ္ေျမ)
Vanaheim (ေမွာ္ပညာရွင္ ၊ ကာကြယ္သူတုိ႔နယ္ေျမ)

အလယ္ကမၻာ....

Midgard (လူသားတုိ႔နယ္ေျမ),
Jotunheim (ဘီလူးတုိ႔နယ္ေျမ),
Svartalfaheim (အေမွာင္သားတုိ႔နယ္ေျမ),
Nithavellir(မွင္စာတုိ႔နယ္ေျမ),

ေအာက္ကမၻာ...

Muspelheim (မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ေနေသာ ကမၻာႀကီးရဲ႕အပူဆုံး ေတာင္ဘက္ဆုံးေနရာ)
Niflheim (ေသဆုံးျခင္းနယ္ေျမ)

ေနာ႔လူမ်ိဳးေတြဟာ ကမၻာကုိးခုကုိ ေပါင္းၿပီး သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္တစ္ခုလုံး တည္ရွိေနၿပီး တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုသည္လည္း ဆက္စပ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိၾကျပန္သည္။ သစ္ပင္ကုိေတာ့ Yggdrasil ကုိ ေခၚဆုိတယ္.။ ကမၻာကုိးခုနဲ႔ သစ္ပင္ႀကီးေပါင္းစပ္မွ သာလွ်င္ စၾက၀ဠာတစ္ခုမွာ ကမၻာႀကီးတစ္ခု စတင္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကေလသည္။ ေနာ႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကမၻာႀကီးဖန္တီးထားပုံက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေရခဲ နဲ႔ မီးၾကား တည္ရွိေနမႈအတြင္းတြင္ အရာအားလုံးတည္ရွိေနႏုိင္ၿပီး ရွင္သန္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္ဆုိသည့္အခ်က္ ႏွင့္ လူသားေတြရဲ႕ ကမၻာပုံစံနဲ႔ နတ္ဘုရားတုိ႔ရဲ႕ပုံစံေတြကုိ ေဖာ္ျပထားတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။

စၾကာ၀ဠာသစ္ပင္လုိ႔ ေျပာတဲ့အပင္ကေတာ့ Yggdrasill ျဖစ္ၿပီး ေနာ႔စၾကာ၀ဠာေဗဒတြင္ အလယ္ဗဟုိတစ္ခုမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ရပ္တည္ေနပါတယ္။


‪#‎မိုးၾကယ္စင္‬ ‪#‎ေမွာ္ပညာ‬

===============
ASGARD HAS EAGLE
MIDGARD HAS HORSE
AND NIFLHEIM HAS GIANT SERPENT
===============

Copy From ေမွာ္ပညာ facebook page

Comments