မိမိ္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာကေန WIFI ျပန္လြင့္ျပီးသံုးခ်င္သူေတြအတြက္

Credit to Rakha Nwe , Myanmar mobile helper group

SCRIPT ရဲ႕ SOURCE CODE ေတြကိုပါတင္ေပးလိုက္ပါတယ္…

အသံုးျပဳနည္းကေတာ့ BAT FILE ကို ဒီအတိုင္းအသံုးျပဳလို႕မရပါဘူး….

(ဒါဆို ကျပီးေတာ့ သံုးရမွာလား ) ဟုတ္ကဲ့ SCRIPT ကို R-CLICK ႏွိပ္ RUN AS ADMINISTRATOR နဲ႕ RUN ေပးမွအလုပ္လုပ္မွာပါ…

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ဒါက ADMINISTRATOR PREVILLAGE ရမွအလုပ္လုပ္လို႕ပါပဲ….

Q . အသံုးျပဳမယ္ဆို ရင္ ဘာေတြရွိထားရမွာလဲ…

A . ဟုတ္ကဲ့ WIFI NETWORK ADAPTER တစ္ခုပဲလိုပါတယ္… LAPTOP မွာဆို WIFI ပါတဲ့ LAPTOP ပါရင္ကိုရပါတယ္ ဘာမွမလိုပါဘူး…

Q . ဘာေတြမွာအသံုး၀င္လဲ…

A. မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာရွိတဲ့ FILE ေတြ ကို SHARE လုပ္ခ်င္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာက iNTERNET ကို WIFI ျပန္လြင့္ခ်င္တဲ့အခါအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္… INTERNET SHARE မယ္ဆိုရင္ SETTING သြားခ်ိန္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္…

Q. WIFI ကိုကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့အမည္နဲ႕ PASSWORD ေပးထားလို႕ရလား...

A. ဟုတ္ရတာေပါ့ဗ်ာ….

Q လြင့္တာေရာဖမ္းတာေရာ WIFI တစ္ခုတည္းနဲ႕အလုပ္လုပ္လို႕ရသလား…

A. ဟုတ္ကဲ့ ရပါတယ္…

ကဲ အဲတာကိုစမ္းၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္… SOFTWARE မလိုေတာ့ဘူးေပါ့…

============================================

@ECHO OFF

TITLE BAT GROUP WIFI HOTSPOT SCRIPT :P

COLOR F0

SET varName=BATWIFI

SET varPassword=Password

:BEGIN

CLS

ECHO.

ECHO.

ECHO.

ECHO.

ECHO. 1. SHOW WIFI DEVICE (ALLOW OR NOT)

ECHO. 2. CONFIGURE WITH START

ECHO. 3. START WIFI HOTSPOT

ECHO. 4. STOP WIFI HOTSPOT

ECHO. 5. EXIT

ECHO.

ECHO.

ECHO.

SET /p CHOICE=Enter number you want:

if %CHOICE% == 1 GOTO DEVICE

if %CHOICE% == 2 GOTO CONFIGURE

if %CHOICE% == 3 GOTO START

if %CHOICE% == 4 GOTO STOP

if %CHOICE% == 5 GOTO EXIT

ECHO. Enter Number Between (1 To 5)

Pause

GOTO BEGIN

:DEVICE

Msg * Please Check your hosted network supported or not. Good Luck!

netsh wlan show drivers

PAUSE

GOTO BEGIN

:CONFIGURE

SET /P varName=Enter Hotspot Name:

SET /P varPassword=Enter Password More than 8 Character:

:START

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=%varName% key=%varPassword%

netsh wlan start hostednetwork

msg * Network Name : %varName% Password : %varPassword%

PAUSE

GOTO BEGIN

:STOP

netsh wlan stop hostednetwork

PAUSE

GOTO BEGIN

:EXIT

EXIT

Credit to Rakha Nwe , Myanmar mobile helper group

Comments