ကတၱရာလမ္းေကာင္းတစ္ခုမွာ ရွိသင့္တဲ့ အရည္အေသြးမ်ား (၁)


ကတၱရာလမ္းတစ္ခုဟာ ကြဲအက္ျခင္း၊ ပံုပ်က္ျခင္း မရွိပဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ တာရွည္ရမယ္။ ေရတုိက္စားမႈဒဏ္၊ စုိထိုင္းဆစိမ့္၀င္မႈဒဏ္ေတြကို ေတာင့္ခံႏုိင္ျပီး ေက်ာက္သားေပၚက ကတၱရာ ကြာက်တာမ်ိဳဳး မရွိသင့္ဘူး။ မ်က္ႏွာျပင္ဟာ အလြန္တရာေခ်ာေနျခင္းမရွိပဲ ကားဘီးနဲ႔ သဟာဇာတ ျဖစ္ေနရမယ္။ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ အလြယ္တကူ ခင္းႏုိင္ရမယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည့္စံုႏုိင္ဖို႔ ကတၱရာရဲ႕ Mix Design ကို ေသခ်ာနားလည္ရမယ္။ ကြန္ကရစ္မွာ water cement ratio အေရးႀကီးသလို ကတၱရာဒီဇုိင္းမွာလည္း ကတၱရာပမဏနဲ႔ ေက်ာက္ပမာဏ၊ ေက်ာက္အရြယ္အစားေတြက အေရးႀကီးတယ္။

ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကတၱရာလမ္းေတြမွာ ရွိသင့္တဲ့ stability အရည္အေသြးကို ႀကည့္ႀကမယ္။ ကတၱရာလမ္းတစ္ခုဟာ ခုိင္မာတည္ျငိမ္ျပီး အႏၱရာယ္ကင္းကင္းသြားလာႏုိင္တဲ့ လမ္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔လုိတယ္။ အဲဒီအရည္အေသြးကို ျပည့္မွီဖို႔ ...

၁။ ေက်ာက္မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ ေက်ာက္အား -

ေက်ာက္ေလးေတြရဲ႕ ပံုစံနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္ႀကမ္းတမ္းမႈေတြကို ႀကည့္ရမယ္။ ေက်ာက္ဟာ လံုး၀ိုင္းေနရင္ ေက်ာက္အခ်င္းခ်င္း က်ားကန္ေပးမႈ အားနည္းျပီး အေပၚက ယာဥ္အသြားမွာ ေရြ႕သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ ေက်ာက္ေလးေတြဟာ လံုး၀ုိင္းမေနသင့္ပဲ angular ျဖစ္ေနဖို႔ လုိတယ္။ ေက်ာက္ေလးေတြဟာ ေခ်ာေနရင္လည္း ေက်ာက္အခ်င္းခ်င္းက်ားကန္ေပးမႈ အားနည္းျပီး လမ္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ friction value နိမ့္ေနရင္လည္း ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေက်ာက္ေပ်ာ့မႈ။ ေက်ာက္ဟာ ႀကြပ္ဆတ္ေနရင္ အေပၚက ၀န္ဖိအားကို မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ အဲဒီလမ္းဟာလည္း ေရရွည္မခံႏုိင္ဘူး။

၂။ ေက်ာက္စီမႈ -

ႏုိင္ငံတကာမွာ လမ္းခင္းရင္ သက္ဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီေတြက ကတၱရာလမ္းဒီဇိုင္းမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့ ေက်ာက္အရြယ္အစားေတြကို သတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္။ ဒီဇုိင္းကို လုိက္ျပီး နံပါတ္ ၄ က ဘယ္ေလာက္ကေန ဘယ္ေလာက္ႀကားရွိရမယ္၊ နံပါတ္ ၈ က ဘယ္ေလာက္ အနည္းဆံုး ရွိရမယ္၊ အႏုတ္ ၂၀၀ အရြယ္ အမႈန္ေလးေတြက ဘယ္ေလာက္ထက္ ပိုမရွိသင့္ဘူး စသျဖင့္ sieve size ကို လုိက္ျပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေက်ာက္ငယ္နဲ႔သဲ (fine) အေရအတြက္ မ်ားသြားရင္ ဒီဇိုင္းအထည္ဟာ ေတာင့္တင္းမႈမရွိႏုိင္ဘူး။ ဒါေႀကာင့္ ဒီဇိုင္းမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့ ေက်ာက္အရြယ္အစားေတြကို ေသခ်ာသိထားျပီး စနစ္တက် ေက်ာက္စီမႈကို ျပဳရတယ္။

၃။ ကတၱရာရည္ ပါ၀င္မႈ -

လိုအပ္တာထက္ ကတၱရာရည္ မ်ားသြားျပန္ရင္လည္း ကတၱရာဟာ ေခ်ာဆီလို ျပဳမူသြားျပီး ၀န္အဖိမွာ ေရြလ်ားျပီး မတည္ျငိမ္ႏုိင္ဘူး။

၄။ အပူျပင္းခ်ိန္နဲ႔ ကတၱရာရဲ႕ Viscosity -

Viscosity ဆိုတာ resistance to flow။ ေရြလ်ားမႈကို ကန္႔သတ္မႈ။ ကတၱရာဟာ အပူခ်ိန္ကိုလိုက္ျပီး သူရဲ႕ပေရာ္ပါတီေတြက ေျပာင္းလဲတယ္။ အပူနိမ့္မွာ အခဲသ႑န္ကို ေဆာင္သလုိ အပူျပင္းခ်ိန္မွာ အရည္သ႑န္တုန္႔ျပန္တတ္ျပန္တယ္။ ေႏြရာသီပူျပင္းခ်ိန္မွာ viscosity ဟာ အနိ္မ့္ဆံုး ရွိတတ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ ၀န္အဖိမွာ တည္ျငိမ္မႈမရွိပဲ လမ္းပိန္မႈေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ သံုးစြဲတဲ့ ကတၱရာအမ်ိဳးအစားကို ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး ေႏြရာသီအပူျပင္းခ်ိန္မွာ ခံႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကို သံုးစြဲသင့္တယ္။

Credit to uploader

Comments