ေျမဧက ဖြဲ ့နည္း တြက္နည္း

တစ္ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ
ေလးနားညီ စတုရန္း= လ်ား ၂၀၈.၇၁ ေပ x နံ ၂၀၈.၇၁ ေပ။
ႏွစ္နားညီ စတုဂံ = လ်ားxနံ ÷ 43560
ႏွစ္နားျပိဳင္ ၾတာဗီဇီယံ = ျပိဳင္နား ႏွစ္ခုေပါင္း ÷၂ x နံ ÷ 43560

ၾတိဂံ = .၅xအေျခxအျမင့္ ÷ 43560
ၾတိဂံ = ½ အေျခxအျမင့္ ÷ 43560
ေထာင့္မွန္ ၾတိဂံ - အေျခxအျမင့္ = ရလာဒ္ ÷ ၂ ÷ 43560

စက္ဝိုင္း - အခ်င္းဝက္x အခ်င္းဝက္x 3.1416 ÷ 43560
စက္ဝိုင္း - အခ်င္းxအခ်င္းx .၇၈၅၄ ÷ 43560
ပံုေသ ေျမွာက္ကိန္း .၇၈၅၄
.၇၈၅၄ သည္ ပိုင္ကိန္း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားေလးဖက္) ၄ ႏွင့္စားျပီး စတုရန္းကြက္ ေဖါ ္သည္။

အနားငါးမ်က္ႏွာ ၆မ်က္ႏွာႏွင့္ အနားမ်ားစြာ = စတုဂံ စတုရန္း ၾတိဂံစသည္ အကြက္စိပ္ ျပီးတြက္ ရလာဒ္အားလံုးကိုေပါင္း၍ ၄၃၅၆၀ ျဖင့္စား။

*** ျခံေျမကြက္အက်ယ္အဝန္းအရ စိုက္ပင္ တြက္နည္း
( ေဒါက္တာခ်စ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စာအုပ္မွ…. )
(၁) လ်ား x နံ ရွိ စိုက္ပင္ အေရအတြက္ကို ေျမွာက္။

(၂) ျခံကြက္၏ လ်ား x နံ ေျမွာက္ကိန္း ÷ ပင္ျခား ကြာေဝးေျမွာက္ကိန္း
ေျမကြက္ လ်ား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန္းေပ
သစ္ပင္ ၁၂ ေပျခား စိုက္လွ်င္ ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄
၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင္
ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လွ်င္ ၁၅% အပိုထြက္မည္ ၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂
၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင္

( ၃) ဧကျပည့္ ( ၁ ဧက ) တြက္လွ်င္
စိုက္ပင္အကြာအေဝး ႏွစ္ခုေျမွာက္ကိန္း ႏွင့္ ၄၃၅၆၀ ကိုစား။
စိုက္ပင္ကြာေဝး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁
၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀
ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လွ်င္ ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင္ပိုထြက္
၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင္

Credit to Min Khaung
( ဝင္းျမင့္ တြက္နည္း - ၁၀၀ စာအုပ္မွ ….. )

Comments

Popular posts from this blog

Mi Phone အားလံုးအတြက္ Zawgyi Font ထည့္နည္း ေပါင္းစံု

Warriors Orochi 3 Ultimate -Mystic Weapons Guide-

လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဓာတ္ပံု (Gif image) ေတြကို ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ

Dynasty Warriors 8:XLCE -Editor- PC Only

ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ နယ္စပ္ၿပန္ ေဗဒင္ဆရာၾကီး မိုခ

All Mi phone model can use Myanmar Font and Root

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ပုံေတာ္အစစ္

ဖူးစာရွင္

ပိုက္ဆံ တကယ္ရတဲ့ app,ေတြအေၾကာင္း

ပီယလက္စြပ္အေၾကာင္း