ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕မ်ားတြင္ ရွိေသာအားနည္းခ်က္မ်ား


 • ၁) Filter တိုင္ထည့္ထားေသာ housing အိမ္မ်ားကို Series အလိုက္ ၃-၄လုံး ဆက္ကာ သုံးစြဲၿခင္း
 • ၂) Filter တိုင္အေရအတြက္ ႏွင့္ ဆိုဒ္ အရြယ္အစားတို.၏ flow rate ႏွင့္ စက္တစ္ခုလုံး၏ flow rate တို႔သည္ မညီပဲ သုံးထားၿခင္း
 • ၃) Germicidal UV မီးေခ်ာင္း ပါ၀ါ ႏွင့္ flow rate တို႔ အခ်ဳ ဳိးက် တူညီစြာမသုံးထားေသာေၾကာင့္ ပိုးေသမႈစိတ္မခ်ရၿခင္း
 • ၄) ငါးေမြးကန္တြင္သုံးေသာ UV မီးေခ်ာင္းကို ေရသန္႔စက္ UV မီးေခ်ာင္းတြင္ မွားယြင္းစြာသုံးစြဲၿခင္း
 • ၅) ေရသန္စက္ရုံမ်ားတြင္ chemical ၏ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား၊ backwash လုပ္ေသာအေၿခအေန၊ RO စက္တုိ.၏ အထြက္ႏႈန္း၊ ဖိအား ႏွင့္ ေရ၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ေန.စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈတို. မွ မွတ္တမ္းတင္မႈ နည္းပါးၿခင္း
 • ၆) ထြက္ရွိလာေသာ ေရ၏အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္း၊ မွတ္တမ္းတင္ စစ္ေဆးေသာ ဌာနမရွိၿခင္း၊ ဓာတ္ခြဲခန္းလည္း မရွိၿခင္း
 • ၇) ေရေစးမွ ေရသြက္ေၿပာင္းေပးေသာ Resin အိုးတြင္ regeneration ပုံမွန္လို စစ္ေဆးမႈ ၊ မွတ္တမ္းတင္မႈ နည္းပါးၿခင္း
 • ၈) ေရသန္႔စက္တြင္ သုံးေသာ chemical မ်ားကို ေဆးေၾကာမႈ၊ အသစ္လဲမႈ၊ ပိတ္သြားေသာ filter တိုင္မ်ားကိုလည္း လဲလွယ္မႈမ်ားကို နည္းပါးၿခင္း
 • ၉) Reverse osmosis စက္ဒီဇိုင္းမ်ားကို မွားယြင္းစြာ တည္ေဆာက္ ၿခင္းေၾကာင့္ ေရအထြက္ႏႈန္း ေကာင္းေသာ္လည္း Membrane အခ်ိန္တိုအတြင္း ပ်က္စီးၿခင္း။
 • ၁၀) RO စက္မ်ားတြင္ flush timer setting မွားေသာေၾကာင့္ RO membrane မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား က်ဆင္းၿခင္း
 • ၁၁) RO စက္အမ်ားစုအားလုံးတြင္ ရုတ္တရက္ membrane ပ်က္ၿပီး leakage ၿဖစ္ကာ မသန္႔ေသာေရမ်ား ေရအထြက္လိုင္းတြင္ပါလာပါက ခ်က္ခ်င္း ေရအထြက္လိုင္းကို ပိတ္ကာ ေရသန္႔ဗူးထဲသို႔ မေရာက္ေအာင္ကာကြယ္ေသာ စနစ္မရွိၿခင္း
 • ၁၂) RO စက္မ်ားကို ဒီဇီုင္းလုပ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးေစရန္ ပါးလႊာေသာ အရည္အေသြးည့ံေသာ ေရပိုက္မ်ားသုံးေသာေၾကာင့္ pressure ၿပင္းလာေသာအခါ ေရပိုက္မ်ားအလြယ္တူ ကြဲထြက္မႈ ၿဖစ္ပြားၿခင္း
 • ၁၃) Pre-treatment ကို ေကာင္းစြာမလုပ္ပဲ Reverse Osmosis စက္ထဲသို႔ တြင္းေရကို တိုက္ရုိက္သုံးေသာေၾကာင့္ RO membrane မ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္းပ်က္စီးၿခင္း
 • ၁၅) Ultra filtration (UF) စနစ္အမ်ားစုတြင္ flush ႏွင့္ backwash မပါရွိေသာေၾကာင့္ UF filterသည္ ေရထြက္နည္းလာကာ မၾကာခဏလဲရၿခင္း
 • ၁၆) Ceramics ေရစစ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား သုံးခဲ့ပါက ရုတ္တရက္ ေရစစ္ ေက်ာက္တိုင္ကြဲကာ မသန္႔ေသာ ေရမ်ားပါသြားႏိုင္ၿခင္းကို ကာကြယ္မႈ မရွိၿခင္း
 • ၁၇) တြင္းေရမွ ေရကိုေရသန္႔စက္ထဲသို႔ မၿဖတ္ခင္ ေလွာင္ကန္ထဲတြင္ ထားရာတြင္ air compressor မွတခါတေလဆီမ်ား ပါလာတတ္ေသာေၾကာင့္ ေရမ်ားတြင္ ဆီမ်ားေဝ့ေနၿခင္း
 • ၁၈) ေရသန္႔ စက္ ေမာ္တာပန္႔ ေမာင္းေသာအခါ Germicidal UV ပိုးသတ္မီးေခ်ာင္းဖြင့္ရန္လိုအပ္မႈသည္ အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ မဖြင့္မိၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ auto စနစ္ၿဖစ္ရန္လိုအပ္ၿခင္း
 • ၁၉) ေသာက္ေရသန္႔စက္မ်ား electric shock ၿခင္း ၿဖစ္ၿခင္းမွကာကြယ္ရန္ Ground/earth ခ်ထားရန္လိုအပ္မႈကို လုပ္သူနည္းပါးၿခင္း
 • ၂၀) တစ္ခါသုံး filter အမ်ဳဳိးအစားမ်ားသည္ ေဆးေၾကာမရပဲ အေရာင္ေၿပာင္းသြားၿပီး ထြက္ႏႈန္းက်သြားေသာအခါ အသစ္လဲရပါသည္။ ထို တစ္ခါသုံး filter အမ်ဳဳိးအစားမ်ားကို ေဆးေၾကာၿပီး အထပ္ထပ္ၿပန္သုံးၿခင္း
 • ၂၁) Germicidal UV lamp မီးေခ်ာင္းမ်ားသည္ သုံးတဲ့အခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ၂ နွစ္ေလာက္၀န္းက်င္ၾကာေသာအခါ အထြက္ပါ၀ါ က်သြားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မီးေခ်ာင္းမကြ်မ္းခဲ့လည္း အသစ္လဲသင့္ပါသည္။ ကြ်မ္းသြားမွသာ အသစ္လဲတာကို လုပ္ေသာေၾကာင့္ ပါ၀ါနည္းေသာအေၿခအေနရွိၿပီးပိုးေသမႈသည္ စိတ္မခ်ရႏိုင္ပါ။
 • ၂၂) UV မီးေခ်ာင္းသည္ ၉၉% ေသာပိုးမႊားေတြကို ေသေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိုးသတ္စနစ္တြင္ မီးေခ်ာင္းတမ်ိဳးသာသံုးခဲ့ေသာ္ ၁% ေသာပိုးမႊားသည္ ေရသန္႔ဗူးထဲတြင္ ပါလာရန္ အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။

Credit to Original Uploader

Comments