ကံေကာင္းျခင္း

ကံၾကမၼာဆိုသည္မွာ "အခြင့္အေရး ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈ" တုိ႔ အစုအေဝးျဖစ္သည္။ "အခြင့္အေရး"ကား မျပတ္ ရွိၿပီးသား။

သင့္တြင္ ယခု ကံေကာင္းမႈမရေသးဟု ဆုိျခင္းမွာ သင္သည္ ပံုမွန္အေျခအေနေအာက္မွာသာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ကံေကာင္းမႈကို ရရန္အတြက္ သင္သည္ အေျခအေနသစ္မ်ား ဖန္တီးယူမွ ရသည္။

ကံေကာင္းျခင္းကို ရရန္အတြက္ အေျခအေနသစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းသည္ သင္တစ္ဦးတည္း၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ သေဘာမထားရပါ။

အေျခအေနသစ္မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ သူတစ္ပါးကို ကူညီျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းျခင္းျဖစ္ေပၚေစရန္ ပိုမို အလားလာေကာင္းပါသည္။

အေျခအေနသစ္မ်ားဖန္တီးမႈကို သင္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္လွ်င္ ကံေကာင္းျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ ေရာက္လာမည္မဟုတ္၏။ အေျခအေနသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ခက္ခဲေသာအလုပ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ပင္ ၎ကို လုပ္လုိက္ပါ။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆရေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ကံေကာင္းျခင္းသည္ ေရာက္မလာ။ မလိုအပ္ဘူးဟု ယူဆရေသာ အေသးအမႊားမ်ားထဲမွ မရွိမျဖစ္တာလည္း မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွာေဖြရသည္။

အေျခအေနအားလံုးကို ဖန္တီးၿပီးေနာက္တြင္ သည္းခံပါ။ ကံေကာင္းျခင္း ေရာက္ရွိလာရန္အတြက္ ယံုၾကည္မႈရွိပါေစ။

ကံေကာင္းျခင္းကို ဖန္တီးျခင္းတြင္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း ပါဝင္အက်ံဳဝင္သည္ ျဖစ္ရာ ကံေကာင္းျခင္းသည္ သင္တစ္ေယာက္တည္းတြင္သာ မူတည္၏။

မနက္ျဖန္စလုပ္ပါ။ သင္သည္လည္း ကံေကာင္းျခင္းကို ဖန္တီးရယူႏိုင္ပါသည္။


Photo from pixabay.com

Comments