"ဘဝေျဖာင့္ေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း" တရားေဒသနာေတာ္

မနာၾကားရေသးေသးအပိုင္းမ်ားရွိရင္ download ဆြဲျပီးနာၾကားနာႏိုင္ေအာင္ အပိုင္း အကုန္လံုးကို စုစည္းျပီးတင္ေပးလိုက္ပါသည္။

"ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵ " ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ

"ဘဝေျဖာင့္ေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း"
တရားေဒသနာေတာ္


အပိုင္း(၁)
https://docs.google.com/file/d/0B0d0LmSx0mjnZ3h6amZ0MG53MUE/preview?pli=1အပိုင္း(၂)
https://docs.google.com/file/d/0B0d0LmSx0mjnN0s0N0lEbDZJdms/preview?pli=1အပိုင္း(၃)
https://docs.google.com/file/d/0B0d0LmSx0mjnZ0c3YnpNOUhUZDQ/preview?pli=1အပိုင္း(၄)
https://docs.google.com/file/d/0B0d0LmSx0mjndzVsSmJaZzdXV0k/preview?pli=1အပိုင္း(၅)
https://docs.google.com/file/d/0B0d0LmSx0mjnU3lLNmxKdk5ibjg/preview?pli=1အပိုင္း (၆) - 4.3MB - https://db.tt/2a6WDIDeအပိုင္း (၇) - 4.1MB - https://db.tt/tKybEYiTအပိုင္း (၈) - 4.3MB - https://db.tt/tT6OyMMyအပိုင္း (၉) - 4.1MB - https://db.tt/0WJrvPBMအပိုင္း (၁၀) -4.3MB - https://db.tt/mcdQNArkအပိုင္း (၁၁) - 4.5MB -https://db.tt/4711hWdbအပိုင္း (၁၂) - 4.5MB -https://db.tt/uGDODVimအပိုင္း (၁၃) - 4.6MB -https://db.tt/D2vywvHhအပိုင္း (၁၄) - 4.4MB -https://db.tt/X2rgWNEjအပိုင္း (၁၅) - 4.4MB -https://db.tt/3QHaAm5Oအပိုင္း (၁၆) - 4.27MB -https://db.tt/mnvnkqGsအပိုင္း (၁၇) - 4.08MB -https://db.tt/Mc6zaZ5gအပိုင္း (၁၈) - 4.05MB -https://db.tt/Q5zhJllJအပိုင္း (၁၉) - 3.82MB -https://db.tt/AFlU8wbcအပိုင္း (၂၀) - 4.24MB -https://db.tt/qSxoNd46အပိုင္း (၂၁) - 4.16MB -https://db.tt/BNwpMHePအပိုင္း (၂၂) - 4.62MB -https://db.tt/R1SB8LC1အပိုင္း (၂၃) - 4.16MB -https://db.tt/jZ4BKwAcအပိုင္း (၂၄) - 4.22MB -https://db.tt/IsDILczpအပိုင္း (၂၅) - 3.81MB -https://db.tt/D1rnI5H8အပိုင္း (၂၆) - 3.81MB -https://db.tt/uFYqDrtYအပိုင္း (၂၇) - 3.67MB -https://db.tt/xo47nK5Wအပိုင္း (၂၈) - 3.59MB -https://db.tt/BdUTKNbAအပိုင္း (၂၉) - 4.08MB -https://db.tt/ycYgS1gFအပိုင္း (၃၀) - 4.10MB -https://db.tt/uYTg7LDYအပိုင္း (၃၁) - 4.84MB -https://db.tt/xhoGmlZuအပိုင္း (၃၂) - 4.65MB - https://db.tt/x2CRboY7အပိုင္း (၃၃) - 4.80MB -https://db.tt/4rDTgoa1အပိုင္း (၃၄) - 3.52MB -https://db.tt/4vszXI5iအပိုင္း (၃၅) - 4.37MB -https://db.tt/NO4NC6vJအပိုင္း (၃၆) -https://db.tt/tDfu0tWgအပိုင္း (၃၇) -https://db.tt/bYPc8MZ3အပိုင္း (၃၈) -https://db.tt/QfyhAWE8အပိုင္း (၃၉) -https://db.tt/m5akJZTCအပိုင္း (၄၀) -https://db.tt/wAcs0hDsအပိုင္း (၄၁) -https://db.tt/7bkA49qpအပိုင္း (၄၂) -https://db.tt/Ike93dMUအပိုင္း (၄၃) -https://db.tt/Q5PzUIiFအပိုင္း (၄၄) -https://db.tt/5zF1TqITအပိုင္း (၄၅) -https://db.tt/xtdfaKGYအပိုင္း (၄၆) -https://db.tt/Y55mhuhpအပိုင္း (၄၇) -https://db.tt/nBYI76aqအပိုင္း (၄၈) -https://db.tt/AulDjrz5အပိုင္း (၄၉) -https://db.tt/GfG8qHWeအပိုင္း (၅၀) -https://db.tt/GnFRwhbzအပိုင္း (၅၁) -https://db.tt/lgf7Gu1tအပိုင္း (၅၂) -https://db.tt/oD21QY90အပိုင္း (၅၃) -https://db.tt/Tj5bGR6qအပိုင္း (၅၄) -https://db.tt/Zod19cv2အပိုင္း (၅၅) -https://db.tt/kYBKHGQyအပိုင္း (၅၆) -https://db.tt/1LFG1zG6အပိုင္း (၅၇) -https://db.tt/fb3vs3Koအပိုင္း (၅၈) -https://db.tt/8p4p0SzCအပိုင္း (၅၉) -https://db.tt/NPxbj2hmအပိုင္း (၆၀) -https://db.tt/Uqzc1HPPအပိုင္း (၆၁) -https://db.tt/5XbwByL1အပိုင္း (၆၂) -https://db.tt/oV1TNRugအပိုင္း (၆၃) -https://db.tt/DoU94oCqအပိုင္း (၆၄) -https://db.tt/14uqhD67အပိုင္း (၆၅) -https://db.tt/fmKbkEiMအပိုင္း (၆၆) -https://db.tt/BTz9j9Rnအပိုင္း (၆၇) -https://db.tt/tGMixHNlအပိုင္း (၆၈) -https://db.tt/ZolKK9Ufအပိုင္း (၆၉) -https://db.tt/mCMMZ2z1အပိုင္း (၇၀) -https://db.tt/lon4sYNRအပိုင္း (၇၁) -https://db.tt/8YlGsJhtအပိုင္း (၇၂) -https://db.tt/20c7tx8Xအပိုင္း (၇၃) -https://db.tt/foKUS7iAအပိုင္း (၇၄) -https://db.tt/EEshDtW8အပိုင္း (၇၅) -https://db.tt/9BZpA32Mအပိုင္း (၇၆) -https://db.tt/yBw96kexအပိုင္း (၇၇) -https://db.tt/jq16nQgRအပိုင္း (၇၈) -https://db.tt/SJuZPw0Cအပိုင္း (၇၉) -https://db.tt/ra4L58cZအပိုင္း (၈၀) -https://db.tt/aqXphEhQအပိုင္း (၈၁) -https://db.tt/LBpsetN4အပိုင္း (၈၂) -https://db.tt/ALZxpMZIအပိုင္း (၈၃) -https://db.tt/LMJuxRWWအပိုင္း (၈၄) -https://db.tt/iGGosSIgအပိုင္း (၈၅) -https://db.tt/Ey9EiFn7အပိုင္း (၈၆) -https://db.tt/nqcyHnYiအပိုင္း (၈၇) -https://db.tt/NtJXCPoMအပိုင္း (၈၈) -
ေနာက္မွျပန္တင္ေပးပါမည္။
အပိုင္း (၈၉) -https://db.tt/4s9HONNqအပိုင္း (၉၀) -https://db.tt/KdiBhec4အပိုင္း(၉၁)
download--->{ https://db.tt/TaXavD5e}
file size ::::::::-> { 4.7 MB}

အပိုင္း(၉၂)
download--->{ https://db.tt/ptDDc2dF}
file size ::::::::-> { 4.7 MB}

အပိုင္း(၉၃)
download--->{ https://db.tt/PB5PGPpY}
file size ::::::::-> { 4.8 MB}

အပိုင္း(၉၄)
download--->{ https://db.tt/hojcKwgW}
file size ::::::::-> { 4.7 MB}

အပိုင္း(၉၅)
download--->{ https://db.tt/bFaQz2RN}
file size ::::::::-> { 4.7MB}

အပိုင္း(၉၆)
download--->{ https://db.tt/LKTaU7Ha}
file size ::::::::-> { 4.9MB}

အပိုင္း(၉၈)
download--->{https://db.tt/7KkOWTdC}
file size ::::::::-> { 4.9 MB}

အပိုင္း(၉၉)
download--->{ https://db.tt/BbwSTET1}
file size ::::::::-> { 4.6 MB}

အပိုင္း(၁၀၀)
download--->{ https://db.tt/dyevfuQs}
file size ::::::::-> { 4.7 MB}

အပိုင္း(၁၀၁)
download--->{ https://db.tt/Ff3Tr4PV}
file size ::::::::-> { 4.7 MB}

အပိုင္း(၁၀၂)
download--->{ https://db.tt/nnkmHNjI}
file size ::::::::-> { 4.7MB}

အပိုင္း(၁၀၃)
download--->{ https://db.tt/jcPusszz}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၀၄)
download--->{ https://db.tt/hzS2affE}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၀၅)
download--->{https://db.tt/KoUKLPx7}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၀၆)
download--->{ https://db.tt/tAYdK3dg}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၀၇)
download--->{ https://db.tt/unfrLJ7n}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၀၈)
download--->{ https://db.tt/6vjFEeRs}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၀၉)
download--->{ https://db.tt/jbNrhpv7}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၁၀)
download--->{https://db.tt/OTM7eim0}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၁၁)
download--->{https://db.tt/wSvvG5Um}
file size ::::::::-> { 4.7MB}

အပိုင္း(၁၁၂)
download--->{ https://db.tt/J2pkRsiY}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၁၃)
download--->{ https://db.tt/MDsS8XJp}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၁၄)
download--->{https://db.tt/m0LMlgMA}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၁၅)
download--->{ https://db.tt/xCE5tBVm}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၁၆)
download--->{ https://db.tt/dLF8YXds}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၁၇)
download--->{ https://db.tt/SVKZ7J6B}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၁၈)
download--->{ https://db.tt/ILpdxUDZ}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၁၉)
download--->{https://db.tt/b0muXmjo}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၂၀)
download--->{ https://db.tt/ZfrSoNwF}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၂၁)
download--->{https://db.tt/DaMLpHEE}
file size ::::::::-> { 4.7MB}

အပိုင္း(၁၂၂)
download--->{https://db.tt/hBBT9wwm}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၂၃)
download--->{ https://db.tt/r5uQcWd8}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၂၄)
download--->{ https://db.tt/8AkltuqU}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၂၅)
download--->{ https://db.tt/jOOhymap}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၂၆)
download--->{ https://db.tt/FW7X8VUX}
file size ::::::::-> { 4.MB}

အပိုင္း(၁၂၇)
download--->{ https://db.tt/PUPki4zT}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၂၈)
download--->{ https://db.tt/t0g9VcPm}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၂၉)
download--->{ https://db.tt/oulVwZW4}
file size ::::::::-> { 4. MB}

အပိုင္း(၁၃၀)
download--->{ https://db.tt/yAuiLBnU}
file size ::::::::-> { 4. MB}

********************************** " တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ စကားစုမ်ား "

Credit to Uploader

Comments