အကယ္၍ ေၾကာင္မ်ား ေခြးမ်ား ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳလုပ္သည္ကို ျမင္လွ်င္ သတိထားပါ။

အကယ္၍ ေၾကာင္မ်ား ေခြးမ်ား ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳလုပ္သည္ကို ျမင္လွ်င္ သတိထားပါ။

အေၾကာင္းကိစၥ တစံုတရာမရွိပဲ ဦးေခါင္းကို နံရံ ဒါမွမဟုတ္ တျခား ပစၥည္းနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မထိန္းႏိုင္ပဲ အဆက္မျပတ္ တိုက္ေနသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး ကို "Head Pressing" ဦးေခါင္းတိုက္ျခင္း ဟုေခၚသည္။ ထို အျပဳအမူမ်ိဳးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အာရံုေၾကာစနစ္ကို ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ 


အာရံုေၾကာစနစ္ထိခိုက္ေစေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာ prosencephalon disease ဟုေခၚေသာ ဦးေႏွာက္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အထိအေတြ႕ အာရံုေၾကာစနစ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆိပ္မိေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္လဲ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူေနျခင္း ျဖစ္သည္။http://www.petmd.com/cat/conditions/neurological/c_ct_headpressinghttp://www.vet.cornell.edu/FHC/health_resources/toxoplasmosis.cfm
(head pressing is listed as a symptom)

http://sevneurology.com/patients/clip-multilobular-osteochondroma
(About a dog’s brain tumor but head pressing is listed as a symptom

Comments